Reklama

Regulamin bezpłatnych podręczników

REGULAMIN

wypożyczania i udostępniania podręczników z dotacji celowej

w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

im. Jana Kochanowskiego w Pionkach

 

§ 1.

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zakupionych w ramach dotacji celowej przyznawanej z budżetu państwa od roku szkolnego 2015/2016 począwszy od klas I.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN stanowią własność szkoły i jej organu prowadzącego.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum.

4. Podręczniki do zajęć nieobowiązkowych (religia, wychowanie do życia w rodzinie) rodzice finansują ze środków własnych.

§ 2.

1. Komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych z dotacji celowej, o której mowa w art. 1 p.3, będzie używany przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne.

2. Zestaw dla każdego ucznia może obejmować:

- podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,

- materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,

- materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD/DVD lub inne pomoce (mapy, plansze, itp.) stanowią ich integralną część i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.  

4. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych.

§ 3.

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej zostają przekazane do biblioteki szkolnej na podstawie stosownego protokołu przekazania lub kserokopii faktury zakupu.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ewidencjonowane są w zasobach bibliotecznych zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 202 poz. 1283)

§ 4.

1. Biblioteka szkolna, zwana dalej biblioteką, gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne dokumenty biblioteczne.

2. Biblioteka szkolna nieodpłatnie:

a)   wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową,

b)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

c)   przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3. Wypożyczanie i zwrot podręczników i materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

4. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 5.

1. Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 i później.

2. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia 10 września.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres roku szkolnego, termin zwrotu ich do biblioteki – przedostatni tydzień nauki w danym roku szkolnym.

4. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.

5. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itp. stanowią ich integralną część i nie mogą być wypożyczane oddzielnie.

6. W uzasadnionych okolicznościach biblioteka ma prawo zażądać wcześniejszego zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych.

§ 6.

1. Bibliotekarz po rejestracji uczniów na podstawie list z dzienników lekcyjnych wypożycza podręczniki dla poszczególnych klas podczas zajęć edukacyjnych.

2. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczeń powinien zwrócić wykorzystaną część przed pobraniem następnej.

3. Uczniowie, którzy nie będą obecni w szkole w dniu pobierania lub zwrotu podręczników, są zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki.

4. Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i rodziców / prawnych opiekunów
z Regulaminem wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych.

5. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców / prawnych opiekunów, aby tuż po wypożyczeniu podręczników sprawdzili ich stan, a ewentualne uszkodzenia zgłosili wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.

6. Rodzice / prawni opiekunowie oraz uczniowie potwierdzają podpisem fakt zapoznania się
z Regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. (załącznik nr 1).

§ 7.

1. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

2. Uczeń niepełnosprawny zmieniający szkołę w ciągu roku szkolnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, nie zwraca ich do biblioteki, lecz kontynuuje naukę na ich podstawie w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje protokół zdawczo – odbiorczy materiałów bibliotecznych szkole, do której uczeń został przyjęty. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

§ 8.

1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o ich stan użytkowy.

2. Wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne należy obłożyć w folię w celu zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, notatek, rysunków w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używanie ołówka wyłącznie w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).

5. Przed zwróceniem podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki należy je uporządkować, tzn. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeżeli poprzednia uległa zniszczeniu, zwrócić pełny komplet do biblioteki wraz
z dodatkowym wyposażeniem podręczników (płyty, mapy, plansze, itp.).

§ 9.

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenie powierzonych mu materiałów bibliotecznych, nie ujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się pomniejszenie wartości użytkowej, ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zagniecenie, rozerwanie). Na żądanie wychowawcy klasy lub bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest naprawić podręcznik lub materiał.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się takie uszkodzenie, którego skutków nie da się usunąć (np. poplamienie, rozerwanie, połamanie, zalanie, wyrwanie, zgubienie kartek, porysowanie płyty).

4. Jeżeli do podręcznika lub materiałów edukacyjnych dołączona była płyta CD/DVD, mapy, plansze, itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie wyżej wymienionych pomocy skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w wyznaczonym terminie, szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów ich zakupu. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

6. W celu uzyskania od rodziców ucznia kosztu uszkodzonego, zniszczonego, zgubionego lub niezwróconego podręcznika albo materiału edukacyjnego szkoła wysyła do rodzica/ opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty, której należy dokonać w sekretariacie szkoły.

7. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani we własnym zakresie zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

§ 10.

1. Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych odbywa się na koniec roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi szkoły najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

§ 11.

1. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Dyrektor szkoły.

2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w Regulaminie, podejmuje Dyrektor szkoły.

3. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor szkoły.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

 

 

 

 

 

 
Odsłon : 3112954
Kalendarz
«  sierpień 2017  »
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031